Privacy Policy Sandra’s Hairstyling@Home/ LiVage Haarwerken Over- en Neder Betuwe


***Privacy Policy Sandra’s Hairstyling@Home/ LiVage Haarwerken Over- en Neder Betuwe***

Sandra’s Hairstyling@Home/ LiVage Haarwerken Over- en Neder Betuwe hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Sandra’s Hairstyling@Home/ LiVage Haarwerken Over- en Neder Betuwe houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

*Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
*Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
*Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
*Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
*Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Sandra’s Hairstyling@Home/ LiVage Haarwerken Over- en Neder Betuwe  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Privacy Policy Sandra’s Hairstyling@Home/ LiVage Haarwerken Over- en Neder Betuwe

Persoonsgegevens van klanten worden door Sandra’s Hairstyling@Home/ LiVage Haarwerken Over- en Neder Betuwe verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

*Administratieve doeleinde;
*Communicatie over de opdracht;
*Het uitvoering geven aan een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
*De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Sandra’s Hairstyling@Home/ LiVage Haarwerken Over- en Neder Betuwe de volgende persoonsgegevens van u vragen:

* Voornaam;
* Tussenvoegsel;
* Achternaam;

* Adres;
* Telefoonnummer;
* E-mailadres;

*Overige relevante gegevens die nodig zijn om de opdracht uit te kunnen voeren.

Uw persoonsgegevens worden door Sandra’s Hairstyling@Home/ LiVage Haarwerken Over- en Neder Betuwe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen)voor de periode:

* Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.